Entrance Exam


Entrance Exam

Home > Early enrolment > Entrance Exam

برای بیشتر رشته های دانشگاهی ایتالیا  آزمون ورودی برگزار می شود که پذیرش منوط به قبول شدن در آزمون فوق هست در غیر این صورت بازگشت به کشور مبدا اجباری می باشد. پذیرش در رشته های پزشکی، دندان پزشکی، معماری از این قسم می باشند وامتحان انها به صورت کنکور رسمی برگزار می شود. اما باقی در رشته ها، امتحان ورودی به صورت محلی برگزار خواهد شد و فقط و فقط در دانشگاه مربوطه انجام می گیرد. یک سری دیگر از رشته ها امتحان ورودی ندارند و پذیرش انها ازاد است و امتحان ، جنبه ی ارزشیابی تحصیلی را دارد.