Sholarships


Sholarships

Home > Sholarships

در خصوص همیاری اقتصادی به دانشجویان واجد شرایط، کشور ایتالیا بودجه ای در خصوص هر استان تامین داده است. که لذا با ارسال مدارک مربوطه  امکان شرکت در رقابت بورسیه های تحصیلی استانی نیز موجود می باشد

اساس ارزشیابی دانشجویان فقط  شرایط اقتصادی خانواده می باشد. دانشجویانِ با توان پایینِ پرداخت هزینه دانشگاه، در اولویت هستند. مدارک مورد نیاز جهت در خواست بورسیه: 1- ترجمه فیش حقوقی خانواده یا سرپرست. 2- ترجمه اقرار نامه ی محضری از طرف سرپرست. 3-  مدارک لازمه مبنی بر وضعیت مسکن. 4-ترجمه ی شناسنامه
بعد از گذراندن سال دوم تحصیلی با رعایت حد نصاب واحد های آموزشی ،همچنان امکان گرفتن کمک هزینه ی تحصیلی موجود می باشد. کمک هزینه تحصیلی شامل تخفیف شهریه دانشگاه، خوابگاه و سالن غذاخوری می باشد
دانشجویان نیز موظف به تکمیل فرم درخواست ان لاین نیز می باشند که هر ساله در بازه ی زمانی خاص قابل دسترسی است
زمان پر کردن فرم در خواست و مهلت ثبت نام برای هر استان متفاوت نیز هست